LAS Pri dobrih ljudeh načrtuje tudi projekte sodelovanja v okviru sklada EKSRP.
Za sklad EKSRP bo LAS izvedla in pripravila projekte sodelovanja z LAS znotraj Republike Slovenije (medregionalno sodelovanje) ali tudi s tujimi LAS ali partnerji, iz držav članic ali z območij tretjih držav (transnacionalno sodelovanje).
Operacija sodelovanja v okviru EKSRP mora biti v čim širšem interesu območja LAS in uresničevati cilje SLR. Projekti sodelovanja bodo naslavljali vsebine spodbujanja podjetništva, (eko)kmetovanja, (eko)turizma za razvoj in trženje lokalnih potencialov ter ohranjanje in razvoj naravne in kulturne dediščine ter okoljske in podnebne rešitve.
Predlog operacije sodelovanja pripravi vodilni partner LAS in pri tem upošteva izpolnjevanje vseh pogojev upravičenosti in vnaprej določenih meril. V operacijah sodelovanja LAS lahko, kot partnerji, sodelujejo tudi drugi člani LAS. Vodilni partner LAS predlog operacije sodelovanja posreduje upravnemu odboru LAS v odločanje, ali se jo izbere za sofinanciranje. Če upravni odbor LAS predlog operacije izbere za sofinanciranje, jo vodilni partner LAS pošlje v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije.